Udviklingsplan

Udviklingsplan

Udviklingsplan

Udviklingsplan for Valdemar Atterdag Gruppe

Centrale værdier og udviklingsområder

Den røde tråd:

Der skal være sammenhæng i spejderarbejdet fra mini til klan. Spejderne skal opleve et fortsat udviklingsforløb hvor de bygger videre på de ting de lærer fra mini til junior, junior til trop. I alle grene arbejdes i årets løb med det centrale arbejdsstof såsom: orientering, førstehjælp, brug af kniv, økse og sav, pioner og tovværk, bål og lejrplads.

 

Sjovt og udviklende lederarbejde:

Det skal være sjovt at være leder i Valdemar Atterdag. Vi skal være ledere nok, så den enkelte leder ikke bliver ”slidt op”. Vi skal hjælpe hinanden, også på tværs af grenene. Man skal primært bidrage med det man er god til og som man synes er sjovt. Der skal også være tid og overskud til regulær lederhygge, hvis der er stemning for det.

Det skal være udviklende at være leder i Valdemar Atterdag. Gruppens ledere opfordres til at deltage i kurser og anden kompetenceudvikling (såsom gren-møder i divisionen, korpsrådsmøde mm). Det skal være legalt at aflyse de ugentlige møder i grenen 1-2 gange årligt for at skabe tid og rum for lederudvikling. Hvis enkelte ledere eller seniorer ønsker at tage kurser for at opnå specifikke færdigheder, som også kan komme gruppen til gavn (klatreinstruktør eller lign.) skal der gives økonomisk tilskud hertil.

Ledere i Valdemar Atterdag skal anerkendes for deres indsats. Der skal tænkes i lederpleje. Hvordan ledere ønsker at blive anerkendt og plejet kan variere. Lederbeklædning eller tilskud til udstyr eller aktiviteter er et oplagt middel. Gruppestyrelsen kan vise anerkendelse i ord og handling. Forældre til spejdere kan opfordres til at vise anerkendelse ved at hjælpe til når det behøves.

En ambitiøs og attraktiv gruppe:

Patruljearbejdet hvor børn leder børn er den helt centrale og unikke kvalitet i spejderarbejdet. Det er ingen selvfølge at det kan lykkes, men det er vigtigt. Patruljerne skal derfor have al den opbakning, udfordring og støtte de behøver. Grundlaget skal lægges allerede i mini og junior-grenen, hvor patruljeorganiseringen introduceres. Succesoplevelser er en vigtig motivationsfaktor når børn med et travlt fritidsliv skal vælge mellem en eller flere aktiviteter. I Valdemar Atterdag skal der være velfungerende patruljer. Alle tropsspejdere på 13 år eller derover skal opfordres til at tage på PLankurser (arrangeret af korpset), PL/PA Scout college (arrangeret af divisionen) og lignende. Der lægges vægt på at tropsspejderne får mulighed for at deltage i større arrangementer såsom patruljekurser, patruljekonkurrencer, adventureløb (f.eks. Wasa Wasa og Bispestaven) og divisionsturnering. 

Synlighed i lokalområdet

For løbende at kunne rekruttere nye spejdere og nye ledere er det vigtigt at gruppen er synlige i lokalområdet på en positiv måde. Det årlige salg af juletræer ved rundkørslen i Gistrup er en vigtig platform. Gruppen har siden 2014 stået for et stort Sankt Hans arrangement for hele byen, med stor opbakning fra byens borgere. Dette har ført til god tilstrømning af nye spejdere.

Synlighed kan også opnås ved hyppigt at skrive historier til lokalaviserne. Alle større aktiviteter i gruppen (sommerfest, gruppetur, troppen på PLan, Wasa-wasa osv) kan fortælles om i lokalaviserne, gerne med fotos.

Brug af uniform og tørklæde giver naturlig synlighed og identifikation. Dette kan suppleres med anden fælles beklædning, såsom gruppens t-shirts, som kan tilbydes gruppens medlemmer til en fornuftig pris.

Gruppens hus i Gistrup, Knasten, er en del af gruppens synlighed i lokalområdet. Det er derfor væsentligt at huset samt omgivelserne holdes i ordentlig stand og fremstår ryddelig. Det bør være muligt udefra at se grundlæggende informationer om gruppen og gruppens aktiviteter samt kontaktinformationer.

Gruppens hjemmeside www.valdemaratterdag.dk er et vigtigt kommunikationsmiddel især mellem gruppens ledere og spejderne og deres forældre. Gruppens facebook-side bruges flittigt til at informere om og formidle gruppens aktiviteter og opslagene har en stor rækkevidde.

 

Engagerede og aktive forældre

Gruppens ledere bærer det ”daglige” arbejde med at arrangere og afholde møder og aktiviteter. Men et højt aktivitetsniveau i gruppen kan kun opretholdes hvis spejdernes forældre jævnligt bakker op  og hjælper til, specielt ved vores indtægtsgivende aktiviteter.

En god økonomi

Valdemar Atterdags høje aktivitetsniveau og ambitioner er mulige på grund af en god økonomi i gruppen. Økonomien skabes dels gennem spejdernes kontingent, men det største bidrag kommer fra juletræssalget. Selvom de indtægtsskabende aktiviteter kræver mange ressourcer er de vigtige for at gruppen kan have det albuerum som giver mulighed for et højt ambitionsniveau i gruppen, ligesom det i perioder kan være omkostningstungt at vedligeholde spejderhuset.

Større investeringer i gruppen kan der søges fonde og legater til. Dette kan eventuelt organiseres ved at gruppens styrelse nedsætter et fonds-søgningsudvalg.

 

Organisering og roller

Spejderarbejdet i Valdemar Atterdag er aldersinddelt og organiseret i følgende grene:

  • Mini: børn i 1.-2. og 3. klasse. Ved start af 4. klasse rykkes de op til
  • Junior: børn i 4.-5. klasse, ved start af 6. klasse rykkes de op til
  • Trop: Spejdere i 6. klasse og ældre. Ved 16-17-års alder rykkes op til
  • Klanen: 16-17. årige og ældre.

Hver gren har et antal ledere og assistenter tilknyttet som er ansvarlige for grenens arbejde og aktiviteter. Navne og kontaktinformationer på ledere i de enkelte grene fremgår af hjemmesiden.

 

Fokuspunkter for 2018

Sammenhæng i spejderarbejdet

I Valdemar Atterdag, vil vi opnå sammenhæng på tværs af grenene i gruppen. Dette kan vi gøre ved at grenene holder møder for hinanden, hvor mini, junior, trop og klan spejdere få mulighed for at lære hinanden at kende og mulighed for at lære fra sig/lære af nogle mere erfarne spejdere. Dette behøver ikke være alle fire aldersgrupper på engang, men kan være i forskellige kombinationer. Ligesom det også kan foregå på fælles gruppeture.

For at spejderne kan se en sammenhæng, mellem de forskellige grene, vil det forsøges at skabe et sammenhæng i mellem aktiviteter som kommer til udtryk gennem de mærker som spejderne kan opnå i det daglige spejderarbejde.

I løbet af året lærer spejderne forskellige almene færdigheder, således at minierne tilegner sig nogle færdigheder inden de rykker op til junior, og junior tilegner sig nogle færdigheder inden de rykker op til troppen osv.

Vi vil undersøge muligheden for opstart af familiespejd, dvs. for børn fra 3-6 år og deres forældre. Vi er opmærksomme på, at dette udløser behov for opstart af mikrogren på sigt.   

Attraktiv gruppe

Spejderarbejdet i Valdemar Atterdag er med udgangspunkt i at spejderne lærer nogle menneskelige og basale færdigheder, både med fokus på spejderfærdigheder men også almindelige socialudvikling.

Der enighed om at lederne vil holde plads åben til at rumme de fleste, men hvis der opstår situationer hvor enkelte spejdere trækker for meget energi væk fra selve spejderarbejdet skal der igangsættes en dialog med spejderens forældre for at finde den bedste løsning for spejderen og spejderarbejdet i gruppen. Vi skal være rummelige, men ikke rumme alle på bekostning af andre.

Synlighed i lokalområdet

De store projekter som afholdes i gruppen, er der enighed om er vigtige for gruppen, men arrangementer som Skt. Hans er primært for at vise synlighed og engagement i lokalsamfundet.

For at skabe synlighed og hverve nye spejdere vil vi for første gang afholde Sove ude dag for byens børn og voksen. Dette må gerne resultere i resultere flere nye medlemmer. Således at potentielt nye spejdere har mulighed for at danne sig et indtryk af hvad spejderarbejde er.

Brug af forældre i gruppen

Ved aktiviteter som arbejdsdage, er det vigtigt at der opstilles nok og konkrete opgaver, således at forældrene ikke føler de har spildt deres tid, på at se lederne udføre forskellige arbejdsopgaver.

Vi vil opfordre forældrene til at deltage på møderne med små indslag eller anden praktisk hjælp – hvis de eksempelvis er gode til kort og kompas kan de afholde en lille workshop omkring dette.

Brugen af medier

Til brug af kommunikation og udsendelse af officielle budskaber, er der enighed om at det er vores hjemmeside, som skal benyttes. Hvilket betyder at vores Facebook side gerne skal benyttes til at dele billeder mm. og gøre reklame for vores gruppe, den kan også bruges til at sende små hurtige beskeder.

Juniorerne har også deres egen leder/forældre facebook side.

Vi arbejder videre med nyhedsbrevet, som vi introducerede i 2017.